Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO CATWISE JULI 2020

Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden Studio Catwise.
 2. CMS: een Content Management Systeem dat het proces van het beheren, presenteren en publiceren van Content voor internet automatiseert;
 3. Content: beelden, al dan niet ondersteund met audio, teksten, afbeeldingen, video’s etc., die op verschillende distributiewijzen ter beschikking worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd;
 4. Dienstverlening: de advisering over, organisatie en productie van en/of uitvoering van (onderdelen van) één of meer of videoproducties door Studio Catwise voor Opdrachtgever, zoals schriftelijk gespecificeerd in de Overeenkomst;
 5. Google: Google Inc. of gelieerde vennootschappen waaronder begrepen maar niet beperkt tot YouTube LLC en hun rechtsopvolgers en rechthebbenden;
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten toekomend aan Studio Catwise, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot enig werk, waaronder begrepen het Resultaat, Content, vormgeving, design, documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie;
 7. Kanaal: alle bestaande en toekomstige social media-kanalen die beheerd en/of geëxploiteerd worden door of namens Opdrachtgever en/of onder de merknaam van Opdrachtgever of aan haar gelieerde (rechts)personen, welke nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht;
 8. Opdracht: de door Opdrachtgever geaccordeerde offerte of de door Partijen ondertekende overeenkomst waarin de Dienstverlening is overeengekomen, en waarop in beide gevallen de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 9. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Studio Catwise opdracht geeft om de Overeenkomst uit te voeren;
 10. Overeenkomst: de afspraken tussen Studio Catwise en Opdrachtgever zoals vastgesteld in samenstel van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden;
 11. Partijen: Studio Catwise en Opdrachtgever gezamenlijk dan wel elk afzonderlijk een ‘Partij’;
 12. Resultaat: het eindproduct zoals dat door Studio Catwise aan Opdrachtgever wordt geleverd;
 13. Studio Catwise: de Nederlandse rechtspersoon Studio Catwise B.V. en iedere rechtspersoon behorend tot de Studio Catwise-groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek die voor zichzelf aan de andere Partij deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Catwise aan Opdrachtgever uitgebrachte offertes, Opdrachten, Overeenkomsten (inclusief een plan van aanpak) alsmede alle nog tussen Partijen te sluiten overeenkomsten en overige contractuele relaties.
  • Indien Opdrachtgever eveneens gebruikmaakt van YouTube strategy consultancy services en/of channel management services zijn op die diensten de algemene voorwaarden van 5PM B.V. van toepassing (https://team5pm.com/algemene-voorwaarden/).
  • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk in de Opdracht zijn overeengekomen.
  • Opdrachtgever verklaart een exemplaar van de genoemde Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn.
  • Studio Catwise is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden alsdan één maand na invoering in werking en worden daarmee geacht onderdeel te zijn van de Overeenkomst.
  • Ingeval een Overeenkomst de productie van een reeks van videoproducties betreft, wordt geacht per videoproductie een separate Overeenkomst met betrekking tot de voor die videoproductie te leveren en te verlenen faciliteiten en/of te verrichten diensten te bestaan.

 

 1. Dienstverlening
  • Studio Catwise zal in opdracht van Opdrachtgever haar Dienstverlening als goed opdrachtnemer verrichten volgens de specificaties zoals vermeld in de Opdracht, naar de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
  • Voor zover vereist voor de Dienstverlening gaat Opdrachtgever ermee akkoord en verleent zij Studio Catwise toestemming om zich toegang te verschaffen tot de beheeromgeving van het Kanaal en om deze te gebruiken ten behoeve van haar Dienstverlening.
  • Partijen zullen elkaar alle medewerking verlenen en tijdig alle informatie, inlichtingen, gegevens en documentatie verstrekken in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, en staan ervoor in dat de door hen aangeleverde informatie juist en volledig is. Indien dit nodig is voor de uitvoering van de Opdracht zal Opdrachtgever het CMS van het Kanaal voor duur van de Overeenkomst onverkort en zonder enig voorbehoud in beheer overdragen aan Studio Catwise en zal Opdrachtgever meewerken aan alle formaliteiten die benodigd zijn voor de overdracht van het CMS aan Studio Catwise, bijvoorbeeld door het ondertekenen van daartoe bestemde akten en/of overeenkomsten.
  • Partijen dragen ieder voor zich zorg voor een afdoende controle- en beveiligingsprocedures, waaronder maar niet beperkt tot het nemen van afdoende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen tot de (al dan niet van derden en/of via het internet beschikbare) softwareapplicaties, Kanalen, CMS, wachtwoorden, persoonsgegevens en/of andere data en materialen. Daarnaast verbindt Opdrachtgever zich jegens Studio Catwise om, met betrekking tot door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Content en overige (gegevens)bestanden back-up procedures uit te voeren conform de in de branche gebruikelijke standaards en op dusdanige wijze, dat herstel met minimale inspanning tot de mogelijkheden behoort.
  • Studio Catwise zal Opdrachtgever, desgevraagd schriftelijk, regelmatig op de hoogte houden van haar dienstverlening.
  • Het staat Studio Catwise vrij voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden in relatie tot haar Dienstverlening. Studio Catwise is niet aansprakelijk voor nalatigheden en fouten bij de uitvoering van werkzaamheden die door deze derden zijn verricht.
  • De aan Studio Catwise verstrekte Opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting van Studio Catwise en niet tot een resultaatverplichting. Studio Catwise spant zich ervoor in om de Opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar Resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Studio Catwise zal zich te allen tijde inspannen de input van Opdrachtgever waar mogelijk mee te nemen bij bewerkingen van opnames al dan niet tijdens de feedbackrondes conform artikel 9. Het is Studio Catwise toegestaan om alles wat bij een Opdracht niet uitdrukkelijk door Opdrachtgever schriftelijk is voorgeschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren, en zulks is dus geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
  • De voorbereiding en uitvoering van de Opdracht door Studio Catwise is (mede) afhankelijk van de medewerking van Opdrachtgever, zoals het verstrekken van gegevens, duidelijke aanwijzingen, documentatie, materialen e.d. Indien Opdrachtgever aanwezig is bij de opnames, garandeert Opdrachtgever dat de desbetreffende medewerker geschikt en gemandateerd is namens Opdrachtgever. Opnames die ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht worden gemaakt worden niet opnieuw opgenomen. Dit geldt ook indien er geen geschikte en gemandateerde medewerker van Opdrachtgever aanwezig was tijdens een opname.
  • Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zijn er na de voorlopige totstandkoming van het Resultaat 2 feedbackrondes. Feedbackronde 1 vindt plaats na de opname en eerste bewerking. Partijen leggen schriftelijk vast of het Resultaat is goedgekeurd, dan wel welke aanpassingen er nog moeten worden gemaakt aan de bewerking (‘editing’) van de opname. Indien de Overeenkomst geen termijn bevat, komen Partijen een redelijke termijn overeen waarbinnen Studio Catwise de voorgestelde aanpassingen verwerkt. Indien de voorgestelde aanpassingen afwijken van de initieel overeengekomen afspraken in de Opdracht, zullen Partijen in gesprek gaan over de aanvullende vergoeding hiervan. Feedbackronde 2 vindt plaats na de overeengekomen termijn waarbinnen Studio Catwise de voorgestelde aanpassingen van feedbackronde 1 verwerkt. Voor het overige is de werkwijze van feedbackronde 1 van toepassing. Na verwerking van de aanpassingen naar aanleiding van feedbackronde 2 wordt het Resultaat geacht te zijn geaccepteerd.
  • Alle door Studio Catwise genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Studio Catwise bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Voor zover in enige Overeenkomst, bijlage, plan van aanpak of offerte, leverdata of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. In alle gevallen, derhalve ook indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, is Studio Catwise pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever op deugdelijke wijze, gedetailleerd en schriftelijk in gebreke is gesteld en Studio Catwise na verstrijken van de in de ingebrekestelling gegeven redelijke termijn, alsnog niet deugdelijk nakomt.
  • Studio Catwise is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
  • Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Studio Catwise de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever het opgeleverde in daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd (of daartoe geacht wordt).

 

 1. Aanlevering en exit
  • Opdrachtgever beschikt over de Content en zal deze – eventueel via een derde – tijdig in een nader door 5PM te bepalen digitaal formaat ter beschikking stellen aan 5PM, indien bewerking (‘editing’) van reeds bestaande Content onderdeel is van de Opdracht.
  • Voor zover dit onderdeel is van de Dienstverlening zal Studio Catwise gedurende de looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebben over de beheeromgeving van het Kanaal en de CMS waarop de Content van Opdrachtgever geëxploiteerd wordt. Bij afloop van de Overeenkomst zullen Partijen ervoor zorgdragen dat het (technische) beheer van de Content zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, volledig zal worden overgedragen aan Opdrachtgever.

 

 1. Prijzen
  • De tarieven voor de Dienstverlening zijn exclusief BTW en luiden in Euro’s.
  • Studio Catwise heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen conform de CBS index zakelijke dienstverlening, CAO lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, SBI 2008: M – N, versie huidige cijfers, dan wel, in geval van wijziging ervan, de daaraan meest vergelijkbare index. De peildatum voor de vaststelling is op 15 augustus van het lopende jaar waarbij de maanden juni van het voorafgaande jaar en juni van het lopende jaar met elkaar worden vergeleken.
  • Onverminderd het bepaalde in artikel 2 heeft Studio Catwise het recht in redelijkheid haar tarieven aan te passen aan kostenverhogende omstandigheden die buiten de invloed van Studio Catwise liggen en niet door Studio Catwise worden veroorzaakt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan kostenverhogende omstandigheden die het gevolg zijn van wijzigingen in wet­ en regelgeving, of verhoging van prijsbepalende factoren ten aanzien van kosten zoals genoemd in artikel 5.6.
  • De totale vergoeding voor de Opdracht van Studio Catwise betreft een zo nauwkeurig mogelijke inschatting. Indien de bestede uren hoger uitvallen dan initieel begroot, is het Studio Catwise toegestaan de overeengekomen vergoeding hierop aan te passen.
  • Uitsluitend na onderling, voorafgaand overleg met de Opdrachtgever zal Studio Catwise meerwerk verrichten. Onder meerwerk worden de werkzaamheden verstaan die buiten de inhoud of omvang van de Dienstverlening vallen. Meerwerk wordt vergoed volgens de overeengekomen tarieven (al dan niet in een aparte offerte) – en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Studio Catwise – en zal pas na voorafgaande, schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever aanvangen en worden gefactureerd bij de eerstvolgende factuur dan wel na voltooiing van het meerwerk.
  • Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald of zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zijn reis- en verblijfkosten, kosten van vervoer en/of transport, uit- en invoerrechten en alle andere heffingen van overheidswege, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen, en worden deze dus apart gefactureerd. Voor zover deze kosten, met uitzondering van in Nederland gemaakt reiskosten, niet zijn inbegrepen, kunnen deze slechts na voorafgaande opdracht van Opdrachtgever door Studio Catwise afzonderlijk in rekening worden gebracht. Eventuele in Nederland gemaakt reiskosten (niet zijnde woon-werkverkeer) worden in rekening gebracht tegen een tarief van EUR 0,19 exclusief BTW per kilometer.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten
  • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij Opdrachtgever voor zover het ziet op reeds voor de Overeenkomst bestaande Content, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Alle reeds bestaande Intellectuele Eigendomsrechten die Studio Catwise gedurende de Overeenkomst specifiek ten behoeve van de Dienstverlening gebruikt, blijven berusten bij Studio Catwise of de derde van wie Studio Catwise de gebruiksrechten heeft verkregen. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Resultaten en door Studio Catwise ontwikkelde concepten, programma(formats), programma(concepten), presentaties en alle daarmee samenhangende werken zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – teksten, muziek, logo´s en/of beeldmerken met betrekking tot de Resultaten berusten bij Studio Catwise. Op geen enkele wijze worden de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot enig zulk werk overgedragen aan Opdrachtgever. Studio Catwise verleent hiervoor aan Opdrachtgever een onbeperkt, niet­exclusief, niet-overdraagbaar en niet­sublicentieerbaar gebruiksrecht.
  • Indien de Intellectueel Eigendomsrechten andere intellectueel eigendomsrechten bevatten van derden, geldt er een gebruiksrecht voor Opdrachtgever in overeenstemming met de geldende afspraken over deze Intellectuele Eigendomsrechten tussen Studio Catwise en de derde partij aan wie de intellectueel eigendomsrechten toekomen en van wie Studio Catwise het gebruiksrecht heeft verkregen.
  • Alle Intellectueel Eigendomsrechten met betrekking tot het door Studio Catwise ontwikkelde Resultaat, mogen uitsluitend worden gebruikt in de oorspronkelijke vorm en binnen het kader van het tussen Studio Catwise en Opdrachtgever overeengekomen gebruik. Voor ieder additioneel gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Catwise vereist. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de reportages, producties of materialen te verwijderen of te wijzigen. Mocht Opdrachtgever na overeenstemming met Studio Catwise tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde reportages, producties, ontwerpen overgaan, dan dient te allen tijde aan bronvermelding (Studio Catwise B.V. dan wel Studio Catwise) te worden gedaan.
  • Studio Catwise erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde logo’s en merknaam van Opdrachtgever bij Opdrachtgever rusten. Studio Catwise garandeert dat zij geen inbreuk zal maken op deze rechten en dat zij de aan haar ter beschikking gestelde materialen enkel zal gebruiken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.
  • Opdrachtgever vrijwaart Studio Catwise tegen alle aanspraken van derden terzake van een (gestelde) inbreuk op door Opdrachtgever aan Studio Catwise ter beschikking gestelde of te gebruiken Intellectuele Eigendomsrechten van die derde (waaronder begrepen vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke). Opdrachtgever neemt op eerste verzoek van Studio Catwise de verdediging op zich in iedere procedure in verband met dergelijke aanspraken. Studio Catwise zal Opdrachtgever in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in kennis stellen en aan Opdrachtgever de noodzakelijke volmachten en hulp verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Studio Catwise tevens tegen alle schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch advies in verband daarmee.
  • Studio Catwise behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  • Door het schriftelijke akkoord op de Overeenkomst draagt Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst, aan Studio Catwise tevens het recht over op onbeperkt gebruik – via welk medium dan ook – van de naam en beeltenis van Opdrachtgever ten behoeve van activiteiten op het gebied van promotie, marketing en publiciteit. Onder ‘’media’’ wordt onder meer verstaan radio, programmabladen, dagbladen, tijdschriften, promotiemateriaal, internet, alsmede aan internet gelieerde toepassingen (zogenaamde digitale extensies) en telecommunicatiediensten.

 

 1. Muziek
  • Indien Opdrachtgever muziek gebruikt in haar Content garandeert zij de afdracht van alle verschuldigde vergoedingen aan derden (waaronder auteurs- en naburig rechthebbenden) met betrekking tot de openbaarmaking, verveelvoudiging en synchronisatie van muziek. Tevens draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle relevante gegevens met betrekking tot de muziek rechtstreeks, zonder tussenkomst van Studio Catwise, correct en tijdig wordt aangeleverd aan de verantwoordelijke collectieve rechtenorganisaties (zoals BUMA/STEMRA en SENA). Opdrachtgever vrijwaart Studio Catwise volledig voor elke aanspraak van derden (inclusief collectieve rechterorganisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA) met betrekking tot de correcte en tijdige rapportage van muziekgegevens.
  • Indien Studio Catwise muziek gebruikt in haar Content die niet door Opdrachtgever is aangeleverd draagt Studio Catwise de zorg voor de rechtenverwerking ervan.

 

 1. Facturering en betaling
  • Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, wordt de helft van de ingeschatte overeengekomen vergoeding voor de Opdracht bij aanvang van de Opdracht als aanbetaling gefactureerd. Het restant van de volledig verschuldigde vergoeding zal na het afronden van de Opdracht gefactureerd worden. De werkzaamheden die gefactureerd worden op basis van nacalculatie worden maandelijks achteraf gefactureerd gedurende de Opdracht.
  • Facturen dienen te voldoen aan artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Zij dienen voorts in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
 1. (juridische) naam, adres en woonplaats van Opdrachtgever;
 2. contactpersoon;
 3. Costcenter / afdeling (verstrekt door contactpersoon);
 4. KvK nummer van Opdrachtgever;
 5. BTW-nummer van Opdrachtgever;
 6. Nummer van de bankrekening van Studio Catwise inclusief het IBAN-nummer en SWIFT of BIC-code;
 7. het tijdvak waarop de factuur betrekking heeft.
  • Opdrachtgever zal de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen.
  • Indien Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt, is zij in verzuim en is zij aan Studio Catwise de wettelijke rente verschuldigd vanaf het vestrijken van die termijn tot de dag der voldoening.
  • Studio Catwise is gerechtigd bedragen die zij van Opdrachtgever te vorderen heeft te verrekenen met eventuele bedragen die Studio Catwise verschuldigd is aan Opdrachtgever.

 

 1. Duur en beëindiging
  • De Overeenkomst zal een initiële looptijd hebben zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
  • De Overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening door beide Partijen en eindigt bij tijdige opzegging na de overeengekomen periode dan wel bij voltooiing van de Opdracht door de oplevering van het Resultaat. Partijen zullen voor het einde van de contractduur met elkaar in overleg treden om een eventuele verlenging van de Overeenkomst en de duur ervan te bespreken. Tenzij anders overeengekomen zal bij het uitblijven van een opzegging de Overeenkomst steeds worden verlengd met één maand.
  • Partijen zijn te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de contractduur.
  • Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder dat hiervoor enige verplichting tot vergoeding van schade van Partijen ontstaat, indien de andere Partij:
 1. haar faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. surseance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend;
 3. wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag wordt ingediend;
 4. haar onderneming staakt.
  • Studio Catwise is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever het gebruik van de Content of het Kanaal dient te staken. Het voorgaande laat onverlet dat Studio Catwise schadevergoeding kan vorderen.
  • Naast beëindiging volgens artikel 4 en 9.5, kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds beëindigd worden door Studio Catwise, zonder dat Studio Catwise daardoor tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verplicht zal zijn, middels een schriftelijke mededeling, indien Opdrachtgever niet voldoet aan de garanties en vrijwaringen zoals bepaald in artikel 12.
  • Beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt plaats per aangetekende brief aan de andere Partij en dient de grond van beëindiging te bevatten.
  • In geval van ontbinding zal de ontbinding uitsluitend werking hebben voor de verplichtingen die ontstaan na het moment van ontbinding en zal de ontbinding derhalve geen terugwerkende kracht hebben.
  • Bepalingen welke naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, waaronder – maar niet beperkt tot – de bepalingen inzake intellectuele eigendom, blijven na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

 

 1. Geheimhouding
  • Partijen zijn verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst en daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in of ten behoeve van de organisatie van Partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. Onder vertrouwelijk informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:
 1. alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere Partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;
 2. alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
 3. alle overige documentatie, data, tekeningen, benchmark, tests, testgegevens, specificaties, objectcodes, source codes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie die door een Partij is ontwikkeld en die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
 4. iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.
  • De verplichtingen van Partijen gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is (tenzij zulke bekendheid is veroorzaakt doordat de tekortkomende Partij haar geheimhoudingsverplichtingen heeft geschonden) of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door de andere partij aan hem werd verstrekt.

 

 1. Privacy
  • Op zowel op Studio Catwise als op Opdrachtgever rust elk afzonderlijk een plicht tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor zover dit de naleving ervan door Studio Catwise betreft, verwijst zij naar haar privacystatement, die beschikbaar is op haar website.

 

 1. Garanties en vrijwaringen
  • Opdrachtgever erkent dat hij verantwoordelijk is voor de Content op het Kanaal en garandeert dat (i) hij geen inbreuk maakt op enige wettelijke bepaling of op hetgeen volgens geschreven of ongeschreven recht, regelgeving of richtlijnen in het maatschappelijk verkeer betaamt (waaronder begrepen dat de Content geen seksistische, pornografische, racistische, en/of discriminerende bijdragen bevat of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn) (ii) geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy en/of de persoonlijke levenssfeer van andere of in strijd zijn met enig recht van derden (iii) Opdrachtgever over de publiciteitsrechten beschikt van de Content en garandeert dat alle afdrachten aan eventuele derde rechthebbenden zijn voldaan in verband met het gebruik van de Content conform deze Overeenkomst (iv) dat de richtlijnen en voorwaarden van Google van de Content zijn nageleefd (v) dat (het gebruik van) de Content ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden).
  • Opdrachtgever vrijwaart Studio Catwise voor alle claims van derden welke voortvloeien uit het niet nakomen van een of meer op haar rustende verplichtingen of garanties (inclusief door haar ingeschakelde derden) onder deze Overeenkomst. Opdrachtgever zal eventueel daaruit doorvloeiende schade, kosten (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) en renten van Studio Catwise onverwijld vergoeden.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Studio Catwise voert de Dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit. Studio Catwise is terzake van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk indien haar een ernstige mate van onzorgvuldigheid – zulks aan te tonen door Opdrachtgever – kan worden verweten. Indien Studio Catwise evenwel aansprakelijk is voor het eventuele niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een bedrag gelijk aan het door Opdrachtgever in de drie maanden voorafgaande aan het schadetoebrengende feit aan Studio Catwise uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde bedrag of, € 50.000,- indien dit laatste bedrag lager is. Hierbij geldt dat een reeks van met elkaar samenhangende schadetoebrengende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis en één schadetoebrengend feit.
  • Studio Catwise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen, reputatie- of imagoschade, schade wegens verlies vermissing, verwisseling of beschadiging van door Opdrachtgever dan wel derden ingevolge de Overeenkomst aangeleverd materiaal, bestanden of gegevens, zij het van stoffelijke, visuele, auditieve of andere aard of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met het niet nakomen van enige verplichting van Studio Catwise, dan wel enig onrechtmatig handelen.
  • Alles wat door of vanwege Opdrachtgever in of op een opname-/productielocatie is ingebracht of zich daar bevindt, bevindt zich daar voor rekening en risico van Opdrachtgever. Studio Catwise belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan, tenzij de verplichting daartoe uitdrukkelijk tussen Studio Catwise en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
  • De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Catwise.

 

 1. Overmacht
  • In geval van overmacht van één van de Partijen zullen de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van Google, Facebook en overige toeleveranciers van Studio Catwise. De opschorting zal echter niet gelden voor de verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en/of de verplichtingen die reeds voor het intreden van de overmachtssituatie zijn ontstaan.
  • Indien de overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

 1. Overdracht en onderaanneming
  • Het is Partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te (doen) dragen aan derden. In geval van coproducties is en blijft Opdrachtgever naast de co-producent hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering van de Overeenkomst.
  • Onverminderd het voorgaande lid is Studio Catwise gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een later op te richtten entiteit waarin Studio Catwise haar activiteiten onderbrengt) te (doen) verrichten.

 

 1. Overige bepalingen
  • Aanvullingen op en wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen en door de Partijen zijn ondertekend. Indien Partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke Opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.
  • De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepaling niet aan. In het geval van een nietige of vernietigbare bepaling zullen Partijen in onderling overleg ter vervanging van de desbetreffende bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. vernietigbare bepaling in acht worden genomen.
  • Partijen beogen met het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk niet de oprichting van enig persoonsvennootschap noch de oprichting van een rechtspersoon danwel een andere voor het vennootschapsrecht relevante entiteit.
  • Op de Overeenkomst zijn de artikelen 7:400 e.d. van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, tenzij daarvan in deze Overeenkomst is afgeweken. De werking van artikel 7:408 lid 1 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Studio Catwise is gerechtigd haar Dienstverlening tijdelijk op te schorten in geval van en gedurende een Elfstedentocht en de officiële viering van een kampioenschap van Feyenoord.
  • Op de Overeenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Partijen zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Kom langs

Baarsjesweg 198
1057 HR, Amsterdam

Contact Us

020-7711271
info@studiocatwise.com